اضطراب دندانپزشکی، آروماتراپی، مرور سیستماتیک، متاآنالیز