آدرس پستی:

کاشان- دانشگاه علوم پزشکی کاشان

Phone:
Skype:

دکتر حسین اکبری

  • مدرس آمار زیستی در مقاطع تحصیلی دانشگاهی کارشناسی تا PhD
  • طراحی، مشاوره و مدیریت کارآزمایی های بالینی انسانی، حیوانی و آزمایشگاهی
  • مشاوره کارآزمایی های بالینی آروماتراپی و گیاه درمانی